zakat menurut istilah adalah

Halo, selamat datang di EatBroDough.ca

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki harta tertentu di atas nisab. Istilah zakat sering dikaitkan dengan sedekah atau amal, namun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang pengertian zakat menurut istilah, hukumnya, dan keutamaan menunaikannya.

Pengertian Zakat Menurut Istilah

Zakat secara terminologi adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Harta tersebut meliputi emas, perak, harta dagang, hewan ternak, dan hasil pertanian yang telah mencapai nisab dan haul.

Syarat Wajib Zakat

Kewajiban zakat tidak hanya berlaku bagi orang kaya saja, melainkan juga bagi setiap Muslim yang memiliki harta tertentu yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

 • Islam
 • Baligh (dewasa)
 • Berakal
 • Memiliki harta yang mencapai nisab (batas minimal yang wajib dikeluarkan zakat)
 • Harta telah dimiliki selama setahun (haul)

Nisab Zakat

Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Berikut ini adalah nisab beberapa jenis harta:

Jenis Harta Nisab
Emas 85 gram
Perak 595 gram
Harta Dagang Nilai barang dagangan yang mencapai nisab emas atau perak
Hewan Ternak (Unta) 5 ekor
Hewan Ternak (Sapi) 30 ekor
Hewan Ternak (Kambing) 40 ekor
Hasil Pertanian 5 wasaq (sekitar 3 ton)

Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib yang hukumnya fardhu ‘ain, artinya setiap Muslim yang memenuhi syarat wajib mengeluarkannya. Kewajiban zakat telah ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Meninggalkan zakat tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai dosa besar.

Keutamaan Menunaikan Zakat

Menunaikan zakat memiliki banyak keutamaan, di antaranya:

 • Membersihkan harta dari harta haram
 • Menambah keberkahan harta
 • Menolak bala dan penyakit
 • Mendapat pahala berlipat ganda
 • Menghilangkan kesenjangan sosial
 • Membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan

Jenis-Jenis Zakat

Terdapat dua jenis zakat, yaitu:

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap tahun pada bulan ramadhan. Besarnya zakat fitrah adalah 1 sha’ atau sekitar 2,5 kilogram makanan pokok.

Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan pada harta seperti emas, perak, harta dagang, hewan ternak, dan hasil pertanian. Besarnya zakat maal berbeda-beda tergantung jenis hartanya.

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Zakat wajib diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu:

 • Fakir
 • Miskin
 • Amil
 • Mualaf
 • Riqab
 • Gharimin
 • Fi Sabilillah
 • Ibnu Sabil

Cara Menunaikan Zakat

Zakat dapat ditunaikan melalui badan amil zakat (BAZ), lembaga sosial Islam, atau langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Pastikan zakat yang ditunaikan sesuai dengan kadar dan golongan yang berhak menerimanya.

FAQ

 1. Apa saja syarat wajib zakat?
 2. Berapa nisab zakat emas?
 3. Apa saja golongan yang berhak menerima zakat?
 4. Berapa besar zakat fitrah?
 5. Apakah zakat dapat ditunaikan langsung kepada orang yang membutuhkan?
 6. Apa saja keutamaan menunaikan zakat?
 7. Apa hukum meninggalkan zakat tanpa alasan?
 8. Bagaimana cara menghitung zakat maal dari harta dagang?
 9. Apa saja hewan ternak yang dikenakan zakat?
 10. Bisakah zakat ditunaikan sebelum Nisab?
 11. Apa yang dimaksud dengan Amil dalam zakat?
 12. Bagaimana cara menghindari riya dalam menunaikan zakat?
 13. Apakah zakat wajib ditunaikan dalam bentuk uang?

Kesimpulan

Zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki banyak keutamaan. Menunaikan zakat dapat membersihkan harta dari harta haram, menambah keberkahan harta, dan membantu fakir miskin. Oleh karena itu, setiap Muslim yang memenuhi syarat diwajibkan untuk menunaikan zakat dengan baik dan benar. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Ingatlah, menunaikan zakat adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. Mari kita tunaikan kewajiban zakat dengan penuh keikhlasan dan berharap keberkahan dari Allah SWT.

Penutup

Demikianlah pembahasan mengenai zakat menurut istilah. Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang zakat dan mendorong kita semua untuk menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menunaikan kewajiban agama dan memberikan keberkahan atas harta kita.